KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM

BB DERMA KOZMETİK SAN. VE TİC A.Ş. (Bundan sonra BB DERMA olarak anılacaktır) bünyesinde yer alan tüm işletmelerimizin her birinde, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirketlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. BB DERMA kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, BB DERMA KVK Politikası ile BB DERMA tarafından yürütülen faaliyetlerin “KVK Kanunu” ‘da yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmektedir. BB DERMA KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile BB DERMA ’un benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır. BB DERMA KVK Politikası, BB DERMA tarafından, herhangi bir veri sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere ve BB DERMA çalışanlarına yöneliktir.

 1. 2. HEDEF

BB DERMA KVK Politikası ile, BB DERMA bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi doğrultusunda gerekli sistemleri oluşturmak ve mevzuata uyumu temin etmek için gereken düzenin kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda BB DERMA KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

 1. 3. TANIMLAR

BB DERMA KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ     :     10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.
  Çalışan(lar)   :     BB DERMA çalışan(lar)ı.
  Müşteri(ler)   :   BB DERMA hizmetlerinden faydalanan (lar).
  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik     :     20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik.
    Kişisel Sağlık Verisi     :     Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi.
  Kişisel Veri   :   Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  Kişisel Veri Sahibi   :   Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.
  Kişisel Verilerin Korunması Birimi   :   BB DERMA tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan birim.
           Kişisel Verilerin         İşlenmesi         :         Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
  KVK Kanunu   :   7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun.
  KVK Kurulu   :     Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
  KVK Kurumu   :   Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
    KVK Uyum Programı     :     BB DERMA tarafından yürürlüğe konulmuş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile uyumluluğun sağlanmasına ilişkin program.
    Özel Nitelikli Kişisel Veri   :     Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
      BB DERMA   :   BB DERMA KOZMETİK SAN. VE TİC A.Ş. bünyesine dahil tüm şirketler
  BB DERMA İş Ortakları   :   BB DERMA ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
  BB DERMA Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası :   Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, BB DERMA tarafından kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yapılmış olan “BB DERMA Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”.
    BB DERMA Tedarikçileri   :   Sözleşme temelli olarak BB DERMA’ a hizmet sunan taraflar.
  BB DERMA Veri Sahibi Başvuru Formu   :   Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.
  Veri İşleyen   :   Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi.
  Veri Sorumluları Sicili   :   KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı gözetiminde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili.
   Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği   :   10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.
 1. 4. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

BB DERMA KVK Politikası’nın tüm BB DERMA işleyiş, faaliyet ve süreçlerinde uygulanmasından, sorumlu olmakla birlikte; BB DERMA KVK Politikası’na uygun hazırlanan yönetmelik, prosedür, kılavuz standart ve eğitim faaliyetlerinin BB DERMA bünyesinde uygulanmasında, KVKK ve Hukuk Danışmanları tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır. BB DERMA genelinde tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler BB DERMA KVK Politikası’na uyum ile birlikte, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde, Hukuk Danışmanları ile iş birliği yapmakla yükümlüdürler. BB DERMA tüm organ ve departmanları BB DERMA KVK Politikası’na uyulmasını gözetmekle sorumludur.

 1. 5. BB DERMA KVK POLİTİKASININ ESASLARI
  1. 5.1. BB DERMA KVK POLİTİKASI İLE YÖNETİLEN KİŞİ GRUPLARI

BB DERMA KVK Politikası kapsamı dahilinde olan ve BB DERMA tarafından kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıda gruplandırılmaktadır:

 1. • BB DERMA Çalışan Adayları

BB DERMA ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere BB DERMA değerlendirmesine alınan kişiler.

 1. • BB DERMA İş Ortakları Yetkilileri, Çalışanları

BB DERMA’ un ticari ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları.

 1. • BB DERMA Ziyaretçileri ve Misafirleri

BB DERMA misafirleri, ziyaretçiler veya BB DERMA tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

 1. • Diğer Gerçek Kişiler

BB DERMA Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler.

  1. 5.2. BB DERMA TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI
ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
  BB DERMA kısa / orta / uzun vadede ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması       1. Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 2. İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
            BB DERMA’ un İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Tasarlanması ve Yürütülmesi   1. Çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi 2. Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası 3. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması 4. Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi 5. Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi 6. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası 7. Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası 8. Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi 9. Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 10. İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 11. Ücret yönetimi 12. Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası
    BB DERMA’ un Yürüttüğü Ticari Faaliyetlerin Mevzuata ve Şirket Politikalarına Uygun Olarak Yerine Getirilmesi İçin Şirket Bünyesindeki İş Birimleri Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve bu Doğrultuda Faaliyetlerin Yürütülmesi   1. Finans ve muhasebe işlerinin takibi 2. Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi 3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 4. İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi planlanması ve icrası 5. Etkinlik yönetimi 6. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi 7. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası 8. İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası 9. İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim etkilerinin planlanması ve icrası
  BB DERMA insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması   1. BB DERMA’ un insan kaynakları stratejilerinin planlanması konusunda destek olunması 2. BB DERMA çalışanlarının transfer, geçici görevlendirme, terfi ve işten ayrılmalarının takibi ve duyurulması 3. BB DERMA çalışanlarının çalışan bağlılığının ölçümlenmesi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesine destek olunması 4. BB DERMA çalışan temin süreçlerine destek olunması
    BB DERMA ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması     1. Talep ve şikayet yönetimi 2. Şirket değerlerinin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
  1. 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN OLARAK BB DERMA TARAFINDAN BENİMSENEN İLKELER
  1. 6.1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN VERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BB DERMA kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, (i) temel ilkelere, (ii) kişisel veri işleme şartlarına ve (iii) özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uygun hareket etmektedir.

   1. 6.1.1. Temel İlkelere Uygunluk

BB DERMA tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması ve uyumun sürdürülmesi kapsamında aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmektedir:

 1. (1) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme

BB DERMA, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yürütür. BB DERMA müşterilerinin beğeni ve alışkanlıklarına göre özelleştirilerek onlara sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmeleri için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi, toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlemektedir.

 1. (2) İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme

BB DERMA tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, teknik imkanlar dahilinde kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye yönelik gerekli çalışmayı yapmaktadır.

 1. (3) Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi

BB DERMA tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri, kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan önce belirlenmiş olan, açık ve hukuka uygun amaçlar dahilinde yürütülmektedir. Kişisel verilerin işlenmesindeki temel amaç, BB DERMA hizmetlerinin kalitesini artrımaktır.

 1. (4) Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme

BB DERMA tarafından, kişisel veriler, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacı, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenerek, ileride kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

 1. (5) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

BB DERMA, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler BB DERMA tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

   1. 6.1.2. Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk

BB DERMA kişisel veri işleme faaliyetlerini, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilmektedir:

 1. (1) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Varlığı

Veri sahibinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde, BB DERMA tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

 1. (2) Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması Kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması durumunda, BB DERMA tarafından, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak kişisel veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.
 2. (3) Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise, BB DERMA tarafından bu kapsamda veri işleme faaliyeti yürütülür.

 1. (4) Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise BB DERMA tarafından veri işleme faaliyeti yürütülür.

 1. (5) BB DERMA’ un Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için Kişisel Veri İşleme Faaliyeti Yürütülmesinin Zorunlu Olması

Hukuka uygunluk konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi Şirket politikası olarak benimsemiş olan BB DERMA’ un hukuki yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

 1. (6) Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

BB DERMA tarafından, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen (herhangi bir şekilde kamuya açıklanan) kişisel veriler alenileştirilme amacına uygun olarak işlenir.

 1. (7) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda, BB DERMA tarafından bu zorunluluk ile paralel olarak kişisel veri işleme faaliyet yürütülür.

 1. (8) Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Yürütülmesinin BB DERMA’ un Meşru Menfaatleri için Zorunlu Olması

BB DERMA’ un meşru menfaatleri için, kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek ise veri işleme faaliyeti yürütülebilecektir.

   1. 6.1.3. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk

BB DERMA tarafından, hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ayrıca önem gösterilmektedir. Bu kapsamda, BB DERMA tarafından özel nitelikli kişisel veri işlemesinde öncelikle hassasiyetle veri işleme şartlarının var olup olmadığı tespit edilmekte, hukuka uygunluk şartının varlığından emin olunduktan sonra veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, BB DERMA tarafından, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilmektedir:

 1. (1) Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi

BB DERMA tarafından kişisel sağlık verileri, aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilmektedir:

Ð kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sigorta işlemleri nedeni ile, kolluk güçleri ve adli süreçler amacı ile, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından; veya

 1. Ð Kişisel veri sahibinin açık rızasının varlığı,
 1. (2) Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

BB DERMA tarafından, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri); veri sahibinin açık rıza vermesi veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir.

   1. 6.1.4. Kişisel Veri Aktarım Şartlarına Uygunluk

BB DERMA tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

 1. (1) Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

BB DERMA tarafından, KVK Kanunu’nun 8. maddesi gereğince, yurtiçinde yürütülecek veri aktarımı faaliyetlerinde veri işleme şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

 1. (2) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

BB DERMA tarafından, KVK Kanunu’nun 9. maddesi gereğince kişisel veriler; kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

 1. (3) BB DERMA Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları

BB DERMA, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak BB DERMA KVK Politikası kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarabilir:

  1. (i) BB DERMA, Topluluk Şirketleri’nin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesinin temini amacıyla sınırlı olarak,
  2. (ii) BB DERMA İş Ortaklığı’na, iş ortaklığının kurulması ve sürdürülmesinin temini amacıyla sınırlı olarak,
  3. (iii) BB DERMA Tedarikçileri ’ne, tedarikçiden temin edilen ve BB DERMA’ un ticari faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla sınırlı olarak,
  4. (iv) Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel hukuk kişilerine, ilgili kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,
  5. (v) Üçüncü kişilere kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak.
  1. 6.2. BB DERMA TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

BB DERMA, KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda BB DERMA tarafından veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde aşağıda sıralanan bilgiler bulunmaktadır:

 1. (1) Şirketimizin unvanı,
 2. (2) BB DERMA tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği,
 3. (3) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. (4) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. (5) Veri sahibinin hakları olan;
  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. f) Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  1. 6.3. BB DERMA TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletmeleri durumunda, BB DERMA veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir. Veri sahipleri kişisel verilerine ilişkin taleplerini BB DERMA tarafından web sayfasında yayınlanan, müşterilerine ve çalışanlarına ayrıca tebliğ edilen Aydınlatman Metninde belirtilen usullere göre gerçekleştirmelidir.

BB DERMA, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, BB DERMA tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

   1. 6.3.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirsiniz:

 1. (1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. (2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 3. (3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. (4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 5. (5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. (6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 7. (7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 8. (8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.
   1. 6.3.2. Mevzuat Gereği Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Dışında Kalan Haller

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 1. (1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 2. (2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. (3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. (4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 1. (1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. (2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. (3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. (4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
  1. 6.4. BB DERMA TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİLERİ
   1. 6.4.1. Kişisel Veri Kategorileri

BB DERMA tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda düzenlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi:   Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad- soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.
İletişim Bilgisi: İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi kişisel veriler.
Lokasyon Verisi:   BB DERMA araçlarını ve cihazlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden kişisel veriler; GPS lokasyonu, seyahat verileri vb.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi:   BB DERMA iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, BB DERMA’ un ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örneğin; eş, anne, baba, çocuk) ve yakınları hakkındaki kişisel veriler.
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi:   Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtla